Archive for the ‘ዜና’ Category

በግደይ ገብረኪዳን

 በዚህ ባለንበት የአይምሮ ቁጥጥር ሰለባ የሆነ ማህበረሰብ ውስጥ፡ ግድ የለሽነት፣ ዝንጉ ወይም ነሆለልነት እና ተነሳሽነት ስሜት መጥፋት ምልክቶቹ በሆነ ማህበረሰብ ውስጥ ስንኖር የሚስጥር ማህበራቱ እጅግ ሃያልና ድል አድራጊ የሆኑ መስሎ ሊሰማን ይችላል፡፡ ሆኖም ግን ብዙሃኑ መረጃው የሚደርሳቸው ከሆነና በመረጃው ተጠቅመው ከራስ አልፎ አገርና ትውልድን በተናጠልና በህብረት የማዳን እርምጃ ሲወስዱ ሃያል የሚመስሉት የሚስጥር ማህበራት ክፉኛ እንደተመታና እንደፈራ ውሻ ጭራቸውን ከእግራቸው ቀርቅረው እያላዘኑ ማምለጥ ግድ ይላቸዋል፡፡  (more…)
Advertisements